Hanna, Gabriella, Niklas, Martin , Erik N

Offentlighetsprincipen


Offentlighetsprincipen är en hörnsten av vårt demokratiska samhälle. Innebörden av det är att myndigheternasOfffentlighetsbevisenverksamhet så långt som möjligt ska kunna vara öppet för alla. Det är anledningen till att till exempel rättegångar och beslutande församlingars sammanträden i normala fall är offentliga.
Offentlighetsprincipen har ett uttryck att ”principen om handlingsoffentligheten”.
För att garantera att man ska få en inblick i riksdagens, regeringens och myndigheternas arbete har principen om handlingars offentlighet skrivits in i grundlagarna, tryckfrihetsförordningen(http://sv.wikipedia.org/wiki/Tryckfrihetsförordningen).
Handlingsoffentligheten innebär att alla människor rätt att begära att ta del om allmänna handlingar och vanligtvis utan att behöva tala om vad det ska användas till eller vem man är.
"Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar"

Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar, tjänstemän och andra som arbetar i myndigheterna har rätt att berätta vad de vet för utomstående och det har även speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia. I offentlighetsprincipen så innebär det också att domstolsförhandlingar är offentliga, och även församlingars sammanträden (finns vissa undantag).


MEN…
Allmänheten har bara rätt läsa handlingar som betecknas som allmänna handlingar. Det finns alltså även hemliga handlingar.

Allmänna handlingar innebär att om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler kommit dit eller upprättad där. Om handlingen är ett vanlig pappersdokument har ingen betydelse, det kan även vara något man bara kan läsa, lyssna eller uppfatta av annat tekniskt hjälpmedel. För att ha del av allmänna handlingar vänder man sig åt myndigheterna.

Hemliga handlingar är oftast för att förebygga eller beivra brott. Det gäller i utredningar till exempel för att inte förstöra en utredning. Lagen ger även sekretesskydd för uppgifter om enskilda privatpersoner om både ekonomi och personliga förhållanden.

Källor:
http://www.youtube.com/watch?v=ugzyoHI56yk
http://www.aklagare.se/Om-oss/Uppdrag-och-mal/Offentlighetsprincipen/
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://medielagarochregler.wikispaces.com/file/view/Offfentlighetsbevisen/212369850/Offfentlighetsbevisen&imgrefurl=http://medielagarochregler.wikispaces.com/OFFENTLIGHETSPRINCIPEN%2BMP%2B1%2BB&usg=__5MP-xfs91UkPgt1P8HvGl18TR68=&h=316&w=400&sz=23&hl=sv&start=0&zoom=1&tbnid=Oo1Qs2akqqCnOM:&tbnh=138&tbnw=175&ei=humeTaDzCMHUtAb5xdnpAQ&prev=/images%3Fq%3Doffentlighetsprincipen%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DN%26biw%3D1024%26bih%3D739%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=179&oei=humeTaDzCMHUtAb5xdnpAQ&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=30&ty=63
http://sv.wikipedia.org/wiki/Offentlighetsprincipen
http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029

Bild_12.jpg

/Gabriella Wisten och Hanna Lindwall MP1B”för jag har rätt att se allt-principen”. Med detta menas att varenda människa har rätt att följa myndigheternas verksamhet så långt det går. Den ger oss rätten att ta del av offentliga handlingar utan att berätta vem man är eller varför man vill se dem. Det är en viktig del i demokratin för att motarbeta maktmissbruk och ge oss chansen att påverka. Vi ska kunna hämta information om vad som händer oavsett vad myndigheterna väljer att informera om. Offentlighetsprincipen har skrivits in i en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, för att garantera insyn i riksdagens, regeringens, och myndigheternas arbete.
"Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar"
(2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, som enligt 14 kap. 5 § som regel gäller även utlänningar.)
Dock finns det som alltid undantag, men de finns till för att skydda oss. På regeringens hemsida står det också att allmänna handlingar som inte visas handlar om:
  • rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation
  • rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
  • myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
  • intresset att förebygga eller beivra brott
  • det allmännas ekonomiska intresse
  • skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
  • intresset att bevara djur- eller växtart
Vad är då en allmän handling? På regeringens hemsida så står det också så här: - En handling innehåller information av något slag: en text, en bild, eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator.
- En handling är allmän om den förvaras på en myndighet och har inkommit till myndigheten eller upprättats där.
- Allmänna handlingar ska enligt grundregeln vara offentliga och tillgängliga för alla att läsa.
- Minnesanteckningar och utkast till beslut betraktas normalt inte som allmänna handlingar.

Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029

/ Martin MarklundVad är en allmän handling?


En handling innehåller information av något slag. Vanligen är en handling ett pappersdokument, t.ex. brev, yttrande eller protokoll, men även e-post, video- eller bandupptagningar och information i datorer kan vara handlingar.

En handling är allmän eller inte allmän. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, oavsett om den har inkommit till myndigheten eller har upprättats av myndigheten.

De handlingar som inte räknas som allmänna är t.ex. internt arbetsmaterial, minnesanteckningar och utkast till beslut. Skrivelser till förtroendevalda i deras egenskap av partiföreträdare eller till fackliga representanter som rör det fackliga arbetet på arbetsplatsen är inte heller allmänna handlingar.

Offentlighet och sekretess

En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, d.v.s. hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av.

Allmänna handlingar och uppgifter i allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga enligt särskilda bestämmelser om sekretess. Syftet med sekretessen kan vara att skydda enskilda människors privata förhållanden, t.ex. inom socialtjänsten.

Sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet som har hand om handlingen, t.ex. socialnämnden, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Detta görs i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna. Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt" eller "konfidentiellt", så kanske ändå inte innehållet omfattas av sekretess. Kommunen får inte hemlighålla handlingar om det inte finns stöd för detta i lagen.

Om den myndighet du vänt dig till av någon anledning inte vill lämna ut en handling för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Myndigheten ska informera dig om hur du överklagar.

Källa: http://www.sollentuna.se/Politik/Offentlighetsprincipen/


/ Martin Marklund

Även USA har en motsvarighet till vår svenska offentlighetsprincip, som heter Freedom of Information Act. Med stöd av denna har medborgarrättsorganisationen ACLU begärt ut bilder på hur fångar torteras. President Obama har meddelat nu att han nu kommer använda alla legala medel, För att stoppa alla dessa foton som kan komma ut i media. /Erik Norberg MP1Bhttp://www.youtube.com/watch?v=JEwcQiLDHwc

En kort video om en tjänst som varnar fildelare.

/ Martin Marklund