Marknadsföringens etiska regler

Grundregler
Som marknadsförare måste man följa lagarna vi har i Sverige, och därför tänka på inte att hänga ut någon samt ta hänsyn till kön, ras, nationalitet, härkomst, handikapp, religion, ålder, sexuell läggning och så vidare.

- Marknadskommunikation ska vara utformad på ett sätt så att inte konsumenternas förtroende missbrukas. Man får inte utnyttja någons brist på erfarenhet eller kunskap, och man måste kommunicera med konsumenterna på ett plan som är relevant för det man ska marknadsföra.
- Marknadsföring får inte heller spela på rädsla, fruktan, olycka, vidskepelse, övertro eller lidande. Man får inte göra en reklam som säger: "Om du inte tar denna medicin, kommer du att dö", eller liknande.
- Marknadsföring får inte framkalla eller uppmuntra olagliga handlingar så som våld eller något som på andra sätt är skadligt för allmänheten.

Termerna "gratis", "present" och "gåva"
Dessa termer får endast användas när erbjudandet saknar krav från konsumenten, när konsumenten endast betalar leveranskostnader, eller vid ett kombinationserbjudande, såvida inte priset på huvudprodukten höjts för att täcka kostnaden av "gåvan".

Bevisa att marknadsföringen är sann
En marknadsförare måste direkt på förfrågan visa att produkten eller tjänsten man marknadsför håller det man "utlovat". Om man till exempel marknadsför en tandkräm som påstås ge vitare tänder, måste man kunna bevisa att påståendet är sant. Om det inte är sant kallas det falsk marknadsföring. Man får inte heller använda vetenskapliga termer för att verka mer pålitlig och ge ett intryck av att produkten eller tjänsten har vetenskaplig grund, när den i själva verket inte har det.

Opassande marknadsföring
Marknadsföring som anses opassande för barn och ungdomar får inte visas i medier vars målgrupp är just barn och ungdomar. Man får alltså inte visa en cigarettreklam i ett barnprogram eller dylikt. Man måste tänka på och ta hänsyn till att barn är väldigt lättpåverkade..

Källa: Marknadsföringsetiska rådet

Jonna Ökvist MP2A

Undersidor:

---

Oetisk reklam

Här är några opassande reklamer som vi själva har gjort.
1. Av Josefin 2. Av Kristin Wallgren. 3 & 4. Av Erika Nyström.
mdkreklam.jpgmdkkk.jpg
mdk_arbete_600_pix.jpg

==

mdkarbete_hushåll_800_pix.jpg

==Marknadsföringsetiska regler är de regler man måste följa när man gör reklam, så att man inte kränker eller vilseleder någon.
LuckyStrikeDoctor.jpgmarlboro-mummy.jpgold-cigarette-ads-05.jpg
Ovan ser du exempel på oetisk reklam från 30-50-talet. Rökning är som känt ett hälsoproblem och man bör inte uppmana folk till att röka – framför allt inte barn.
Sociala värderingar:

Marknadskommunikation får inte..

 • ge intryck av att användningen av en viss produkt ger en person under 18 år fysiskt, socialt eller psykologiskt övertag över jämnåriga eller att avsaknad av produkten kan få motsatta följder.
 • ifrågasätta mänskliga rättigheter och sociala normer, eller frånta föräldrarna deras ansvar samt uppfattning om ansvar och smak.
 • anspela på att barn och ungdomar ska tvinga sina föräldrar att köpa vissa produkter. Prisbilden måste vara tydlig och får innehålla några felaktiga uppgifter och intryck om varans värde. De får framföra att alla hushåll ska ha råd med en vara.

Marknadskommunikation riktad mot minderåriga ska även visa att föräldrarna klart och tydligt är ansvariga till det yttersta när de är förknippat med någon kostnad och kommunikation med säljare.

Skydd av personuppgifter:

Personuppgifter ska vara skyddade för allmänheten.

Personuppgifter som samlas in i enighet med dessa regler ska...

 • användas i rätt sammanhang och rätt syfte.
 • vara likasinnade, visa en orsak och samband och ta hänsyn till vad de senare ska användas till.
 • vara sanningsenliga och hållas aktuella.
 • inte lagras längre än vad som krävs för det syfte i vilket de ska användas.

Säkerhet vid behandlingen:

Vid behandling av personuppgifter som är känsliga ska de förbli dolda. Man får då varken lämna ut uppgifter eller ta till mer information om personen ifråga. Personuppgifter får överföras till tredje part endast om denna håller samma säkerhetsnivå.

Barns personuppgifter:

Förälder/målsman måste alltid vara uppdaterad om barnets integritet. Barn måste ha sin målsmans tillstånd att lämna ut uppgifter via dator. Endast de personuppgifter som är nödvändiga för att barnet ska kunna delta i en aktivitet får samlas in. Detta får inte utnyttjas senare i marknadskommunikation till barnens föräldrar eller andra familjemedlemmar utan föräldrarnas samtycke.

Integritetspolicy:

De som samlar in personuppgifter i samband med marknadskommunikationsåtgärder skall ha en fastställd integritetspolicy. Denna skall hållas lättillgänglig för konsumenterna. Vid insamling eller behandling av personuppgifter skall det tydligt anges att en sådan äger rum, oavsett om detta är uppenbart eller inte.

Konsumentens rättigheter:

I de fall där konsumenten undanbett sig marknadskommunikation via ett visst medium skall detta respekteras, oavsett om det skett genom anmälan till spärregister eller på annat sätt.

Konsumenterna ska kunna säkerställa och förstå följande rättigheter:

 • Man ska kunna avsluta marknadsföringsregister samt att ansluta sig till vissa spärrregister.
 • Tredje part ska inte ha tillgång till personliga uppgifter som kan lämnas ut till marknadsföringsändamål.
 • Man ska kunna rätta felaktiga uppgifter som registrerats om en.

Miljömässigt uppträdande:

Marknadskommunikation får inte ge intryck av att godta eller uppmuntra åtgärder som står i strid med lag, utomrättsliga regler eller allmänt vedertagna normer för miljöansvarigt uppträdande.

Ansvar:

Ansvarsreglerna här gäller för alla former av marknadskommunikation. Ansvarsförhållandena kan ändras för olika områden/media. Ansvaret för dessa regler ska gälla för de produkter man marknadsför genom marknadskommunikationen. Annonsören/marknadsföraren har det övergripande ansvaret för marknadskommunikationen. Reklambyrån samt utgivaren mediaföretaget, den som för fram budskapet, annonsören/marknadsföraren har för den totala marknadskommunikationen.

Reklambyrån eller annan kommunikationsproducent skall sanningsenligt utforma och marknadskommunikationen med rimlig omsorg och gå till väga så att annonsören/marknadsföraren ges möjlighet att fullgöra de skyldigheter som följer dens ansvar.

Utgivaren, ska ha iaktta vederbörlig omsorg, såväl då beställningen accepteras som då spridning sker till allmänheten. Den som är anställd inom verksamhet av angivet slag och som medverkar vid planering, framställning, publicering eller spridning av marknadskommunikation, har en i förhållande till sin ställning avvägd skyldighet att tillse att reglerna följs och skall handla därefter.

Ansvaret för att reglerna iakttas gäller marknadskommunikationen i dess helhet, d v s dess innehåll såväl som dess form, däri inbegripet intyg och framställningar i ord och bild som härrör från annat håll. Att marknadskommunikationens innehåll eller form helt eller delvis hämtats från annat håll kan inte åberopas som ursäkt för att reglerna åsidosatts.

Källa: http://www.marknadsetiskaradet.org

Disa Wikberg MP2B
Vad man får inte och inte får använda i reklam


När man gör reklam finns det vissa saker man måste tänka på. Man måste följa Sveriges lagar och reklamen får inte...

 • vara stötande för någon. Den får inte gå emot vad som anses vara goda seder eller kulturen landet har.
 • vara diskriminerande angående ras, nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, handikapp och sexuell läggning.
 • utnyttja en olycka eller ett lidande.
 • innehålla sådant som kan framkalla eller uppmuntra våld och annat beteende som är olagligt.
 • vara vilseledande, särskilt inte när det gäller produktens väsentliga egenskaper vilket är att påverka konsumentens val. Detta gäller för produktens pris, leveranssätt, bytes- och returrätt, reparation och underhåll, uppfyllande, standard och även offentliga utmärkelser som exempelvis priser, diplom och dylikt. Man får alltså inte vilseleda konsumenten så att denne känner sig lurad efter sitt köp av produkten. I en reklam får konsumenternas förtroende inte missbrukas och deras brist på erfarenhet och kunskap inte utnyttjas.

När det gäller regler för teknisk och vetenskaplig data och termer så får marknadskommunikationen inte...

 • missbruka tekniskt material, t ex forskning eller citat ur tekniska vetenskapliga publikationer.
 • visa statistiska uppgifter så att ett påstående framstår som mer generellt än vad det egentligen är.
 • använda vetenskapliga termer för att deras påstående ska verka ha en vetenskaplig grund om sådan inte finns.
.

I reklam används ofta termerna ”gratis”, ”present” och ”gåva” men de får bara användas när erbjudandet saknar krav på kompensation från konsumenten, eller när den enda kompensationen består i att konsumenten ska betala leveranskostnad.

Marknadskommunikationen ska alltid vara lätt att identifiera oavsett utformning och media. Om media används ska budskapet och innehållet presenteras så att dess utformning framgår omedelbart samt vem som har annonserat.
Marknadskommunikation får innehålla intyg, rekommendationer och tester, dock endast om de är äkta, relevanta och har en bra grund.

Jämförelser:

När det gäller jämförelser i reklam så ska de vara utformade på ett sätt som inte kan vilseleda någon och de ska även visa god sed mot konkurrensen. De punkter som jämförs ska vara utvalda så att de på ett rättvist sätt framställer fakta med en bra grund.

Cecilia Berlin MP2B

OBS DENNA FILM ÄR SÅ OETISK ATT DEN REKLAMERAR FÖR FÖRBJUDNA MEN ICKE NAMNGIVNA VAROR
Av: Henny J, Helen W, Nathalie L.E, MP2A.
Källorna:

Marknadsföringslagen


Marknadsföringslagen ska skydda dig från aggressiv, kränkande och vilseledande reklam. Om en säljare bryter mot lagen kan den bli tvungen betala ut skadestånd till dig.
Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter, till exempel aktier och krediter. Reklamen är otillåten om den kan påverka dig så du inte kan fatta ett välgrundat köpbeslut. Utöver marknadsföringslagen så finns det en svart lista med 31 marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna. Listan gäller även hela EU.

Regler som en säljare inte får bryta mot

Reklamidentifiering
Det ska framgå tydligt att det är en reklam och vem som marknadsför den.

Vilseledande reklam
Reklamen får inte innehålla information som är vilseledande för konsumenten t ex om varans kvalité eller pris.

Vilseledande förpackningsstorlekar
Förpackningen får inte vara använda förpackningar som är mycket större än nödvändigt, då det kan bli vilseledande om hur stor produkten är egentligen.

Vilseledande efterbildningar
Säljaren får inte efterlikna eller kopiera någons annan kända produkt.

Aggressiv marknadsföring
Reklamen får inte innehålla våld, trakasserier, tvång eller liknande.

Jämförande reklam
Säljaren får i sin reklam jämföra sin produkt med någon annans om, informationen inte är vilseledande eller medför att man kan förväxla produkterna.

Köperbjudanden
Om produkten marknadsförs med en prisangivelse måste produktens egenskaper, pris och betalningsvillkor finnas med.

Konkursutförsäljningar
Ordet får bara användas om produkterna sälj av konkursboet eller för dess räkning.

Utförsäljningar
Begreppet får användas om en avgränsad del eller hela lagret hos säljaren sälj ut. Priserna ska vara mycket lägre än det normala och försäljningen ska pågå under en begränsad tid.

Realisationer
Får användas om varorna ingår i ordinarie sortimentet, priserna är mycket lägre än det normala och försäljningen pågår under en begränsad tid.

Obeställda produkter
Säljare får inte skicka hem produkter till dig som du inte har beställt och försöka få dig att betala dessa.

Garantier
Om en säljare marknadsför en vara med garanti måste säljaren informera dig om hur du utnyttjar garantin och vad den innebär.

Obeställd reklam
Säljaren får inte skicka reklam via e-post, telefax eller automatiska uppringningssystem om du inte har godkänt detta före.

Förbud eller skadestånd vid regelbrott

Om man bryter mot reglerna kan man förbjudas att göra reklam. I vissa fall kan man få betala en särskild avgift på minst 5000 kronor och högst 5 miljoner kronor. Detta skadestånd får staten.

http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Lagar/Om-marknadsforingslagen/

Fällda reklamer

Dessa reklamer har blivit fällda för att brytit mot marknadsföringslagen.


Denna reklam fälldes för att reklamombudsmannen finner att reklamfilmen är stötande, utformad utan känsla för socialt ansvar samt att den överser med våld.


Denna reklam blev fälld pga Reklamombudsmannen finner att den anmälda reklamen visar en situation där gällande säkerhetsnormer har åsidosatts.

external image hotel10_1342632l.jpg&sa=X&ei=QusuTYfhJs_2sgalosjbBw&ved=0CAQQ8wc&usg=AFQjCNHItS3TeShbN6QA0gSC3D2Q3a_l5A
Denna reklam blev fälld pga att den ansågs könsdiskriminerande.

Källa:
http://www.etiskaradet.org/erk.html


HelenW Mp2a
Reklamidentifiering


När man marknadsför något ska den utformas så pass tydligt att man kan se att det är en marknadsföring och man ska även kunna förstå vem det är som svarar för marknadsföringen.

Ett grundläggande krav som framstår när man använder sig av reklam är kravet på reklamidentifiering. Ett exempel på detta är att en kommersiell annons inte får presenteras på ett sätt som uppfattas som en redaktionell text. Ett reklamblad får inte heller ha se ut som en tidning.

Man ska även lätt kunna skilja på direktreklamförsändelser och vanliga försändelser. Redan på ytterkuvertet ska det synas att brevet innehåller reklam.

Ännu en grundläggande princip är att man ska kunna se vem det är som är ansvarig för marknadsföringen, en så kallad sändargivelse. Detta krav bär syftet av att mottagaren av reklambudskapet ska kunna identifiera den som står bakom budskapet och på så sätt kunna kontakta denne person.

Det finns inget uttryckligt krav på adressgivning enligt marknadsföringslagen. Dock finns dessa regler i lagen om tillfällig försäljning och i distans- och hemförsäljningslagen.
I andra sammanhang finns ibland kvar för adressangivelse följa kravet om att all marknadsföring ska stämma överens med lagen om god marknadsföringssed.

Vilseledande reklam

Vilseledande reklam är då konsumenten vilseledes, påverkas eller då en reklam skadar konkurrenterna till just den varan för att konsumenten ska välja deras vara i stället för konkurrentens.
Om man ska avgöra om en reklam är vilseledande ska man lägga märke till bland annat
 • Varornas/tjänsternas utmärkande egenskaper
 • Priset på varan
 • vilka levnadsvillkor det gäller för varorna eller utförandet av tjänsten
 • annonsörens kännetecken och rättigheter

Jämförande reklam

Man kan se om en reklam uttryckligen eller indirekt ”pekar” ut en konkurrent även
om en vara eller tjänst som tillhandahålls av en konkurrent blir på något sätt ”ned pratad, ut pekad”
Det som man anser vara viktigt är att fastställa krav för att sedan kunna avgöra om en jämförande reklam är tillåten eller inte. En jämförande reklam som inte är vilseledande, vara ett bra sätt att informera konsumenterna om såna saker som ligger i deras intresse.

Jämförande reklam som under vissa förutsättningar är tillåten
 • Den jämför varor/tjänster som är avsedda för samma ändamål
 • Den får inte medföra förväxling på marknaden mellan annonsörer och konkurrenterna
 • Den ska inte heller misskreditera eller uttrycka sig nedsättande om en konkurrents varumärk,firmanamn eller andra kännetecken.
 • Den får inte heller framställa en vara/tjänst som en imitation eller en ersättning för en vara/tjänst som har ett skyddat varumärke eller firmanamn.

Garantier

Om en säljare vid en marknadsföring erbjuder garanti på en vara ska då informera dig om vad garantin innebär och hur du ska kunna använda den. Även information om garantin inte påverkar de rättigheter som konsumenten har enligt övrig konsumenträttslig lagstiftning. Man ska även få garantin skriftlig som bevis på garanti.


Källor:http://www.konsumentverket.se/foretagare/Marknadsforing/Reklamidentifiering/

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l32010_sv.htm
Henny Johansson MP2A

Upp