615481_366_244.png

.SE

Se. domänens hemsida har en jättebra bok om Copyright - Copyleft av:Mathias Klang.

Bland annat alla Creative Commons symbolerna.

IMMATERIALRÄTT

Immaterialrättens historia

De första diskussionerna angående immaterialrätt, påbörjades i slutet av 1800-talet. År 1873 pågick Världsutställningen i Wien, men några av de tilltänkta konstnärerna vägrade att ställa ut sina verk. De var nämligen rädda att deras idéer skulle bli stulna. Detta ledde till början av förhandlingarna av det som skulle bli Bernkonventionen.


Innan Bernkonventionen instiftades så var upphovsskydd av olika verk bara giltiga inom det land där det kom ifrån, det vill säga om landet hade lagar gällande upphovsrätt. Till exempel, en målning som har skapats i Sverige men utanför landets gränser saknar den upphovsrättsligt skydd, det vill säga att någon kan ta idén till målningen och påstå att det är ens eget påhitt.

Ett första steg mot den immaterialrätt vi har idag var Pariskonventionen som skrevs i Paris under 1883. Det innebar ett skydd för varumärken, patent och mönster för såväl inhemska som utländska medborgare, alla länder som skrivit på konventionen fick alltså ett rättsligt skydd mot kopiering av andras verk. I dess spår följde Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk.

Enligt Bernkonventionen ska alla verk som är gjorda inom unionen ha upphovsrättsligt skydd inom både det egna landet och inom alla länder som har skrivit under konventionen. Upphovsskyddet ska vara automatiskt och ska inte behöva någon slags formell registrering.

Sen dess har konventionen och diverse upphovsrättslagar uppdaterats flera gånger tills de ser ut som de gör idag.

Källor:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Immaterialr%C3%A4tt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pariskonventionen_f%C3%B6r_industriellt_r%C3%A4ttsskydd
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bernkonventionen

Av Lisa Mörtsell MP2A

Regler om rätt och skydd för olika former av intellektuellt arbete.

Immaterialrätten finns för att skydda organisationers eller enskilda människors varumärken och litterära och konstnärliga verk. Upphovsmannen för ett verk har makt att bestämma över användningen av arbetet både i syfte att tjäna pengar och för personligt bruk. Immaterialrätten har stor betydelse i vårt samhälle.

För marknadsföring, varor och tjänster
Varumärkesrätten är av stor betydelse då den ger skydd för intellektuellt och konstnärligt arbete. För kulturliv, massmedier och nöjesindustri är upphovsrätten viktig.
Med upphovsrätt menas att man får ensam rätt att bestämma över hur dina egna skapade verk får användas.

Upphovsrätten ger skydd för musik, litteratur, fotografi och annat konstnärligt skapande. Upphovsrätt är ingenting du behöver ansöka om, utan uppstår per automatik när det konstnärliga verket kommer till. Som upphovsman, skapare av verk, får du rätt att bestämma om hur dina verk ska visas, spridas eller på andra sätt användas. De typer av verk som ingår i upphovsrätten är framställningar i tal eller skrift, dataprogram, databaser, musikaliska och sceniska verk, bildkonstverk inklusive fotografier, bProxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 roxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 nadskonst, brukskonst samt alla anProxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 a uttryck för skapande av litterär eller konstnärlig karaktär.

När det gäller varumärken kan man skydda dem antingen genom att registrera varumärket hos Patent- och registreringsverket eller genom inarbetning, vilket innebär att varumärket har blivit så pass känt hos sin målgrupp att man på så vis får ensamrätt till det.

Upphovsmannen har följande rättigheter:
- Rätt att tillåta eller förbjuda mångfaldigande av verket, till exempel fotokopiering eller annan kopiering.

- Rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten – att framföra eller visa det offentligt eller att sprida exemplar av verket.

Musik är naturligtvis också skyddad.

Sveriges Radio har sänt en programserie som skildrar immaterialrättens historia: "Från Platon till Pirate Bay".
Du kan läsa mer om serien här.
627443_366_261.jpg

Från www.regeringen.se
Ändringar i upphovsrättslagen
200px-Copyright.svg.png

Copyrightsymbolen


Av Maria Lundqvist (MariiaNL)och Maria.E Från MP2bDesignskydd


Svenska företag är bland de sämsta i Europa på att skydda kommersiell design. Det händer då att konkurrenter fritt kan kopiera attraktiva designlösningar. Det visar ny statistik ifrån konsultföretaget Awapatent och EU:s varumärkesmyndighet OHIM.

År 2005 genomfördes regeringens stora satsning Designåret, ett projekt med målsättningen att lyfta fram och marknadsföra svensk design internationellt. Risken var dock att denna satsning skulle leda till ökad kopiering och därmed förlorad konkurrenskraft för svenska företag. Vid en granskning av statistik från EU-myndigheten OHIM framgår nämligen att svenska företag slarvar med det som tidigare kallades mönsterskydd, att skydda kommersiell design.

– Ett företag som utvecklar en snygg och användarvänlig mobiltelefon måste skydda denna lösning för att behålla en konkurrensfördel. Detta är en självklarhet för internationella företag som exempelvis Nokia. Svenska företag tycks dessvärre inte ha uppmärksammat att det sedan snart två år finns ett europeiskt system för designskydd, säger Stefan Hjelmqwist, marknadschef på Awapatent.

Inte ett enda svenskt företag finns med på topplistan över designskydd i Europa. Sony Ericsson – som är främst bland de svenska företagen – är med sina 47 designskydd exempelvis rejält distanserad av Nokia, som har hela 265 registrerade designlösningar.

Källa: Wikipedia(?)
Av Olivia mp2b.
Vad man får och inte får göra på Internet
Typer av immaterialrätt är följande:


Immaterialrätten bygger på många lagar och prejudikat, som alla syftar till att ge ett skydd mot bland annat kopiering. Den delas oftast upp i upphovsrätt och industriellt rättsskydd
(näringsverksamhet). Dessa rättigheter skyddas huvudsakligen genom registrering hos Patent- och registreringsverket.
Källa: Wikipedia
Patent- och registreringsverkets hemsida kan du hitta mer om immaterialrätt och de fyra områdena patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt.

Du kan även hitta fakta om svensk upphovsrätt på Wikipedia.

Av Maria Lundqvist (MariiaNL) MP2b

IMMATERIALRÄTT som Wikipedia beskriver den

Immaterialrätt i EUKreativitet och innovation inom EU möjliggörs till stor del av ett enhetligt system för att skydda immateriell äganderätt, vilket omfattar industriell äganderätt, upphovsrätt och andra närliggande rättigheter. Respekten för de grundläggande principerna för den inre marknaden (fri rörlighet för varor och tjänster samt konkurrens) bygger bland annat på att den immateriella äganderätten blir är densamma genom hela EU.
Skyddet av den immateriella äganderätten omfattas av en rad internationella konventioner som till största delen genomförs av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) och Världshandelsorganisationen (WTO). EU har för närvarande två viktiga organ för att fullfölja sitt uppdrag; dels kontoret för harmonisering i den inre marknaden (BHIM), som har till uppgift att registrera gemenskapsvarumärken, mönster och modeller, dels Europeiska patentverket (EPO).
Kommissionen kämpar nu för att helt och hållet införa ett billigare och rättsligt mer effektivt system för gemenskapspatent vilket skulle säkra konkurrenskraften hos industrin i EU. Slutligen handlar skyddet av rättigheter också om att förhindra piratkopiering, olaglig handel och förfalskningar.

Källa: EUROPA sammanfattning av EU Lagstiftningen


Patent


Patent innebär ensamrätt till en uppfinning som ska vara en teknisk lösning på ett problem.
Därmed får inte någon annan använda en patenterad produkt yrkesmässigt genom att till exempel sälja, importera eller tillverka den.

Exempel på patent

external image 58.png
Denna patent är en livräddare!
Om lägenheten är rökfylld vid brand kan man andas ren luft genom vattenlåset på toaletten.
Den fungerar på så vis att man stoppar ner den i toaletten som på bilden, och andas i den antingen genom näsan eller munnen.

Länk till denna patent
Mer exempel på patenter (PRV)
Av: Emil Niemi MP2B
Immaterialrätt


Tullverket: Den som är innehavare av en immateriell rättighet, till exempel varumärken, upphovsrätt, mönsterrätt eller patent, och misstänker ett intrång i äganderätten kan ansöka hos oss om ingripande.

Vid misstanke om immateralrättsintrång kan Tullverket tipsas via e-post. Om man misstänker intrång i immateriell äganderätt så kan man tipsa tullverket via e-post.

Källa: tullverket.se


I immaterialrätten ingår patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt och designskydd.
Det finns regler om hur varumärken och uppfinningar skyddas från exploatering och kopiering av andra. Det finns nationella regler som bygger på internationella avtal. Sen har även EU har en del gemensamma regler på området.

Källa: euupplysningen.se
Immaterialrättens framtid.Idag är immaterialrätten inte lika automatisk som den var en gång i tiden. I och med Internets framfart så har möjligheten att ta del av andras material blivit oerhört lätt. Med ett par klick går det att ladda ner till exempel en dvd-film eller en musikskiva. Den viktigaste frågan för företagen är hur de i framtiden ska kunna skydda sina produkter mot stöld och kopiering. Behöver upphovsrättslagar skärpas? Eller ska man öka bevakningen på Internet?

Säkert är i alla fall att diskussionen bara har börjat. Ju mer människor som får tillgång till Internet desto större blir frågan om hur immaterialrätt ska hanteras. Kanske finns det en lösning som skulle gynna båda parter. Det får framtiden avgöra.

Av Lisa Mörtsell MP2A