Vi har planerat att besöka våran gamla skola i Boden och intervjua och testa dem ang. offentlighetsprincipen. Vi ska även intervjua en
som jobbar med informationssäkerhet.
Mer kommer upp här så småningom! / Mimmi och Nathalie

Mimmi och Nathalie: Offentlighetsprincipen


Intervju med Mikael Gabrielsson som jobbar med informationssäkerhet inom försvarsmakten.

Vad är offentlighetsprincipen?

den bygger främst på de två grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen och den innebär att allmänheten har rätt till att ha insyn i statliga myndigheter och kommuner.
Offentlighetprincipen består av fyra punkter
  • Handlingsoffentlighet ( Alla har rätt till att ta del av myndigheternas/statens allmänna handlingar.)
  • Yttrandefrihet( Alla anställda vid myndigheterna/staten har rätt att berätta vad de vet för utomstående.)
  • Meddelarfrihet ( Man får berätta även det som är hemligt under vissa förutsättningar till tex: tv,radio och tidning.)
  • Förhandlingsoffentligheten( Allmänheten och massmedia har rätt till att vara närvarande vid tex: rättegångar och möten där det tas beslut.

Varför är offentlighetsprincipen så viktig i vårat samhälle?

För att allmänheten ska ha insyn i vad statliga myndigheter och kommuner gör. Det är tex därför vi bland annat betalar våra skatter, för att ha rätt till att ta del av handlingar och beslut som görs.

Har den några nackdelar?

Finns inga specifika nackdelar, det är bra att den finns!

Hur arbetar du för offentlighetsprincipen?

Eftersom att jag jobbar inom en statlig myndighet omfattas jag av offentlighetsprincipen när allmänheten begär ut allmänna handlingar från myndigheten.
Jag utbildar inom egen myndighet och andra hur hantering av information ska ske.


Besök på friskolan Fria Emilia i Boden, intervjuat rektorn Sara Bruun.

IMG_0398.JPG
Vi besökte en skola för att höra och se lite hur de påverkas av offentlighetsprincipen men eftersom att vi besökte just en friskola så är reglerna lite annorlunda än om man jämför med en kommunal skola. Friskolan är inte en myndighet och behöver alltså inte omfattas på samma sätt av ofentlighetsprincipen som en kommunal skola. Friskolan har inget krav på att visa offentliga handlingar, t.ex. behöver de inte visa någon elevs betyg till vem som helst som frågar efter det, eller t.ex. pressen. Själva slutbetyget däremot ska skickas till kommunen och blir därefter en offentlig handling. I kommunen sparas dessa handlingar i stort sett tills man dör men på just Fria Emilia t.ex. finns det ingen speciell tid som viktiga papper måsta sparas men de väljer att spara t.ex. IUP och viktiga anteckningar i minst tre år. IUP står för Individuell utvecklingsplan och de sparar dessa för att man som elev har rätt att komma i efterhand och ifrågasätta något betyg man fått, då måste skolan ha kvar stärkande anteckningar som kan tydligt visa på vad som sagts och gjorts.

En vanlig kommunal skola måste ge ut elevernas betyg till vem som helst som ber om att få se det och rektorns mail box är också offentlig. Det betyder att vem som helst kan säga att de vill se rektorns mail och då måste den visa dem också, på friskolor finns ingen sådan lag och rektorns mail är inte offentlig. däremot kan t.ex. skolinspektionen få se vissa handlingar som t.ex. hur skolan jobbar med kränkningar och mobbning, för att vara säker på att ingen göms undan.

IMG_0325.JPG
Sara Bruun, rektor på Fria Emilia.
IMG_0400.JPG
Två "tavlor" som hänger i skolan entré.

PUL- Personuppgiftslagen


Offentlighetsprincipen
external image pergament.jpg

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet.

Detta innebär att:
  • alla - svenska och utländska medborgare - har rätt att ta del avmyndigheternas allmänna handlingar i den mån de inte är föremål för sekretess (hemliga).
  • tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående i den mån de inte är begränsade av tystnadsplikt.
  • tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia.
  • domstolsförhandlingar är offentliga.

Vad är en allmän handling?
En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt
pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.
Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella myndigheten. Allmäna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda,
det vill säga hemliga. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

Offentlighetsprincipen i Sverige

Offentlighetsprincipen regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen(TF). I TF
andra kapitel 1§, står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig
upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar".
(https://lagen.nu/1949:105#K2P1).
Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad
hos en myndighet, samt har inkommit till den utifrån eller har upprättats
inom myndigheten. En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till information,
tekniskt eller praktiskt.
För att en handling ska vara upprättad, ska den som regel ha en färdig form eller ingå
som underlag i ett av myndigheten färdigbehandlatärende. Offentlighetsprincipen är
till för att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll
över myndigheternas agerande. Den ger dock inte offentlighet åt allt myndighetsarbete.
Styrelsers och arbetande kommittéers överläggningar är som regel inte offentliga.

Begränsningar och brott
Som ett skydd för personlig integritet finns i Personuppgiftslagen, PUL, förbud mot att med automatiska metoder, det vill säga datorer, sprida
personuppgifter som är offentliga om de sprids med icke automatiserad kommunikation.
Utlämning av allmän handling i strid mot bestämmelserna i Offentlighets - och sekretesslagen eller PUL kan räknas som tjänstefel. Om en
myndighet i tryckt skrift lämnar ut en allmän handling som omfattas av sekretess enligt Offentlighets - och sekretesslagen är det ett tryckfrihetsbrott,
motsvarande handling i etermedia är yttrandefrihetsbrott.
Att offentliggöra någons personuppgifter i strid med PUL, oavsett om en myndighet eller någon annan gör det, är bara ett tryckfrihetsbrott
om offentliggörandet innebär exempelvis förtal.

Den enskildes rättigheter
Alla har i princip rätt att ta del av alla offentliga handlingar hos myndigheter och får skriva av dem, fotografera dem och liknande. Man har
också rätt att få kopior, i vissa fall mot avgift enligt fastställd taxa.
Man har rätt att få handlingar anonymt. Man behöver inte heller avslöja varför man vill ha information, utom om det behövs
för att myndigheten ska kunna bedöma om det föreligger hinder för utlämning enligt offentlighets - och sekretesslagen eller Personuppgiftslagen.
Handlingarna ska lämnas ut skyndsamt. Det betyder att man under normal arbetstid ska leta fram handlingarna genast - handlingen ska lämnas ut
samma dag eller senast dagen efter. En tjänsteman som vägrar lämna ut en allmän handling ska samtidigt ge en besvärshänvisning, de vill säga
tala om hur man kan överklaga myndighjetens vägran i förvaltningsdomstolen.

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=XPyOEkpUl34

lagboken2.jpg
http://medielagarochregler.wikispaces.com/OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

Källor:
http://www.gotland.se/imcms/14287
http://medielagarochregler.wikispaces.com/OFFENTLIGHETSPRINCIPEN
http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Offentlighetsprincipen/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Offentlighetsprincipen
http://www.youtube.com/watch?v=XPyOEkpUl34

AV: Emma Palo HP2A